• opiniowanie projektów uchwał, umów z wykonawcami i kontrahentami oraz innych dokumentów prawnych związanych z zarządzaniem nieruchomością
  • sporządzanie opinii prawnych w ważnych sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej
  • prowadzenie procedur związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu rękojmi, począwszy od przygotowania uchwał „procesowych” i umów cesji praw wynikających z rękojmi z właścicieli lokali na Wspólnotę, przez zgłaszanie stwierdzonych wad oraz nadzór i koordynację ich usuwania, aż po dochodzenie niezaspokojonych przez dewelopera roszczeń na drodze sądowej, w razie potrzeby także w postępowaniu upadłościowym dewelopera
  • stałe monitorowanie zmian w przepisach i w orzecznictwie dotyczącym zarządzania nieruchomościami