OBOWIĄZKI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

W ramach bieżącego zarządzania nieruchomością wykonujemy szereg czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu (obowiązki zarządcy nieruchomości). Oto niektóre z nich:

 • protokolarne przejęcie dokumentacji nieruchomości oraz należnych środków finansowych od poprzedniego operatora (administrator nieruchomości, zarządca nieruchomości lub deweloper)
 • przygotowywanie od strony merytorycznej i prawnej oraz zawieranie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej (zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami) umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, a także kontrola realizacji tych umów
 • przygotowanie projektów wszelkich uchwał właścicieli lokali jakie planują wdrożyć  wspólnoty mieszkaniowe (w tym rocznych planów gospodarczych, statutów, regulaminów, etc.)
 • prowadzenie rejestru właścicieli lokali uwzględniającego powierzchnię posiadanych lokali, udziały w nieruchomości wspólnej i adresy do korespondencji oraz jego bieżąca aktualizacja na podstawie księgi wieczystej całej nieruchomości i dokumentów otrzymywanych od właścicieli
 • realizacja obowiązujących uchwał jakie przyjęła wspólnota mieszkaniowa (właściciele lokali), a w szczególności przyjętych planów gospodarczych, poprzez organizowanie konkursów ofert, przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i inspektorami nadzoru, bieżącą kontrolę realizacji tych umów, uzgadnianie robót z nadzorem budowlanym i udział w odbiorach robót
 • organizowanie okresowych, wymaganych przepisami kontroli, przeglądy stanu technicznego nieruchomości i realizacja zaleceń z nich wynikających
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego i innej dokumentacji technicznej nieruchomości
 • regularne obchody nieruchomości, które wykonuje administrator nieruchomości
 • organizowanie i obsługa zebrań, w tym rocznych zebrań sprawozdawczych, które w I kwartale powinna przeprowadzić każda  wspólnota mieszkaniowa
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami w sprawach związanych z infrastrukturą miejską a mającą wpływ na funkcjonowanie nieruchomości wspólnej
 • przygotowywanie i przesyłanie do właścicieli lokali okresowych newsletterów z aktualnymi informacjami dotyczącymi pracy zarządcy nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi regulowane jest przez Ustawę o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741). Zgodnie z przepisami tejże ustawy, zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi stanowi działalność zawodową, której podstawowymi elementami jest podejmowanie decyzji oraz wykonywanie czynności mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym i umożliwiającym korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Efektywne i zgodne z wolą mieszkańców zarządzanie nieruchomością mieszkaniową jest jednym z głównym zadań wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnoty mieszkaniowe funkcjonują w oparciu o Ustawę o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku (weszła w życie 1 stycznia 1995 r.). Zgodnie z przepisami tejże ustawy, wspólnoty mieszkaniowe są jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, może być pozywana przed sądami powszechnymi lub też sama pozywać inne podmioty. Przynależność do wspólnoty mieszkaniowej nie jest dobrowolna – przystępuje do niej każdy w momencie nabycia lokalu znajdującego się pod zarządem wspólnoty.

Zarządzanie nieruchomością mieszkaniową leży – co do zasady – w gestii wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa może scedować zarząd nieruchomością wspólną (zarządzanie wspólnotą) na samych współwłaścicieli, na wybrany przez wspólnotę zarząd lub też – co w ostatnich latach staje się szczególnie popularne – na zewnętrznego zarządcę. Zewnętrzny zarządca przejmuje zarząd wspólnotą na podstawie i w ramach przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw, a także na podstawie umowy zawartej pomiędzy nim a właścicielem nieruchomości, wspólnotą mieszkaniową bądź inną osoba posiadającą prawo do danej nieruchomości.

Ponieważ zarządzanie wspólnotą, zwłaszcza w podejściu dynamicznym (nie tylko zachowanie stanu nieruchomości, ale i zwiększenie jej wartości), nie jest proste i wymaga szerokiego spektrum wiedzy, należy bardzo rozważnie wybierać zarządcę, któremu powierzymy opiekę nad nieruchomością.

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi nie jest rzeczą łatwą, jednak zarządzanie nieruchomością komercyjną winduje poziom trudności tego wyzwania o kilka pięter w górę. Dlatego tak ważne jest, aby zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi powierzone zostało sprawdzonym i uznanym ekspertom. Tylko w ten sposób właściciel nieruchomości nie tylko jest w stanie zoptymalizować swoje koszty osobowe, ale też zyskać pewność, iż wszelkie nałożone na niego przez prawo budowlane obowiązki zostaną wypełnione. Powierzenie zarządzania nieruchomością komercyjną zewnętrznym specjalistom to także gwarancja kompletności dokumentacji, prawidłowości administrowania nią oraz optymalizacji wszelkich kosztów funkcjonowania obiektu.

W ramach zarządzania nieruchomością komercyjną oferujemy naszym klientom m. in.:

 • Administrowanie nieruchomością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz opiekę umożliwiającą zachowanie jej w doskonałym stanie;
 • Staranne archiwizowanie związanej z nieruchomością dokumentacji papierowej i elektronicznej;
 • Opracowywanie i wdrażanie procedur budynkowych itp.